[email protected]

מה דין עזרת צד שלישי שהם בני משפחה?

כדי לדעת מה דין עזרת צד שלישי מתרשם בית המשפט מן הראיות המציג התובע אודות עזרת צד שלישי.

פעמים רבות אין במקרה זה חשבוניות ופעמים רבות מדובר בבני משפחה שמסייעים ללא עלות.

כאשר מדובר בבני משפחה, למרות שאלו נוגעים בדבר, מתרשם בית המשפט מאמינות עדותם, מתוך הבנה שברור העזרה שיקבל הנפגע תהיה מן המעגל הראשון והקרוב לו.

 

בהעדר ראיות לתמיכת הפסדים כספיים בפועל של בני המשפחה אין כדי לאיין את זכותו של התובע לפיצוי מקום בו הוכחה זכאות כאמור.

בית המשפט קבע כי אמנם יש להניח כי בני משפחה המתגוררים עם נכה יסייעו לו בכל מקרה, בין אם זכאי הוא לפיצויים ובין אם לאו, ולוּ בשל תחושת החובה המוסרית המוטלת עליהם, אלא שעם זאת, ברי כי אין המזיק יכול "להרוויח" מכך שבני משפחה יסייעו לנכה בלא תמורה (ע"א 5774/95 שכטר נ' כץ (לא פורסם).

הלכה פסוקה היא, כי כאשר בן משפחה מטפל בנפגע ומשקיע "מאמץ יוצא דופן וחריג" מעבר למקובל בין בני משפחה, יהיה זכאי הנפגע לפיצוי בגין אותה עזרה, גם אם אין הוא משלם עבורה (ע"א 121/85 ליאור נ' פרי (לא פורסם), [פורסם בנבו], פסקה 9; ע"א 357/80 נעים נ' ברדה פ"ד לו(3) 762, 791-792)..