[email protected]

לא תמיד רק שכר יסוד הוא הבסיס להפרשות

לעניין חישוב הפיצויים, יש לראות את התשלומים שקיבלה התובעת בגין דמי מחלה, דמי חופשה, דמי חג ודמי מילואים כחלק מן השכר הרגיל. בהקשר זה נפסקו בעע (ארצי) 212/06 ימית א. ביטחון (1988) בעמ – אלי אפרים, [פורסם בנבו] (12.11.08).