[email protected]

כמה משערים שתשתכר נערה צעירה שנכוותה באופן קשה

אני נער ולא קטין. קרה לי נזק. כווייה קשה. אני מבין שחלק מהפיצוי הוא על אבדן שכר שנגרם לי. אך לפי איזה שכר קובעים את הנזק? שכר ממוצע או השכר שאני מקבל היום או השכר שמתאים בענף התחום של הלימודים שלי?

בפני בית המשפט הגיע מקרה מצער, בו נכוותה באופן קשה נערה צעירה, שהייתה אז בפתח חייה הבגירים, ביום עבודתה הראשון בשירותי קייטרינג.

הנערה נפגעה בתאונת עבודה בעת שעבדה בשירותי קייטרינג , הייתה בת 18.5 שנים בעת האירוע.

המדובר היה ביום העבודה הראשון של התובעת בשירותי קייטרינג באירוע, כ- 20 דק' בלבד לאחר תחילת עבודתה. התובעת נתבקשה לעמוד בעמדה מסוימת, לשרת את האורחים ולחתוך פיתות. לפתע התמוטט לעברה סיר מים רותחים שעמד מאחוריה, בו לא הבחינה קודם לכן, וגרם לה לנזק קשה.

מירב האוכלוסייה לא תגיע לשכר הממוצע במשק.

בכל אופן, נקבע באשר לקביעת שכר בסיס לקטינים, שטרם החלו את סיפור חייהם, שהפסדי שכר לעתיד יחושבו בהתאם לשכר הממוצע במשק.

יחד עם זאת, מדובר בחזקה הניתנת לסתירה. כלומר, כאשר נסיבות קונקרטיות מלמדות כי הקטין לא היה מגיע לשכר הממוצע במשק, ניתן לחרוג ממנו.

מה יהיה בצעירים אשר כבר אינם קטינים?

הם גם נחשבים שלא החלו ב"כתיבת סיפור חייהם", ואובדן שכרם יחושב לפי בסיס השכר הממוצע במשק?

או שבגיל כזה כבר יש כלים ראייתיים לקבוע את השתכרותם לעתיד ויש לעשות שימוש בכלים אלה?

בעניין דואני (ע"א 1492/05 דורון דואני נ' אמנון מלחי [פורסם בנבו] (14/12/2006)), נקבע כי בדרך כלל, בהעדר תשתית ראייתית ברורה לסטות מן הכלל של השכר הממוצע במשק, ראוי לקבוע גם לגבי צעירים שטרם החלו את מסלול חייהם התעסוקתי, את הפסדי ההשתכרות לעתיד לפי השכר הממוצע במשק.

עם זאת, בניגוד לקטינים, לגביהם קשה מאד לסתור את "חזקת השכר הממוצע", הרי שלגבי צעירים, ניתן להיעזר בנתונים עובדתיים כדי לסתור חזקה זו, במקרים מתאימים.
אכן, ככלל, יש מקום לקיומה של החזקה גם לגבי צעירים.
כבר קרה שנקבע לגבי ניזוק שהיה בעת התאונה בן 29, שניתן לחשב את הפסדי השכר לעתיד לפי השכר הממוצע במשק, שכן בעת התאונה, הוא טרם החל לכתוב את סיפור חייו התעסוקתי.

הוסבר כי הגיונה של החזקה החלה על קטינים בדבר השתכרות בגובה השכר הממוצע במשק עשויה להיות יפה אף לתובע, שטרם ביצע בחירות תעסוקתיות עצמאיות של ממש.

אם נפלת באולם אירועים, בקניון, או במקום העבודה, או שנפלת בעקבות רשלנות העירייה, המעסיק או כל גוף אחר, פנה למשרד עו"ד אשר אביטן ושות' המומחה בתחום הנזיקין. שים לב לתעד את מקום האירוע ואת מקום הפציעה מיד לאחר האירוע. בדוק אם המחדל תוקן ותעד זאת. רשום שמות של עדים אשר יוכלו להעיד על קרות האירוע. ופנה באופן מידי לטיפול רפואי למומחה בתחום תוך תשומת לב כי האירוע מתועד כראוי במסמכים הרפואיים. זכור לשמור קבלות ודאג לקבלת יעוץ משפטי נכון על מנת למקסם את הפיצוי לו הינך זכאי לפי דין.