[email protected]

יש משקל שאסור להרים בעבודה

אני סוחב  משקל גבוה, מותר לעובד להתנגד לסחוב משקל יתר? האם יש משקל שבו נקבע שהוא כבד מידי ועל המעסיק יהיה לשאת בנזק שנגרם לי בגלל נשיאתו?

בבית המשפט נפסק כי על המעסיק לנקוט את כל האמצעים הסבירים כדי לוודא שעובדיו יוכלו לבצע את עבודתם בתנאי בטיחות אופטימאליים.

אמצעי הזהירות הסבירים הינם פונקציה של אופיו יוצא הדופן של הסיכון, של מידת הסיכון, ושל מידת הסכנה לשלומו ולבריאותו של העובד, הנובעת מאותו סיכון, אם אכן יתממש.

ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכה לעובדים), תשנ"ט–1999, התקין תקנות ואלו מבטאות את החובה למסור לעובד מידע עדכני בדבר הסיכונים הקיימים במקום העבודה ולהדריכו בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם; החובה היא חובה כללית וגורפת לנקוט את כל האמצעים הסבירים, כדי לוודא שהעובדים יוכלו לבצע את עבודתם בתנאי בטיחות אופטימליים.

ברור כי קיימים גם סיכונים רגילים שיש להכיר בהם ולחיות איתם בחיי היום יום, והמעסיק לא נושא באחריות בגינם. החובה המוטלת על המעסיק היא למנוע סיכונים בלתי סבירים שניתן וצריך היה לצפות ולמנוע אותם.

הפסיקה שדנה במשקל שהרמתו תחשב כהפרת חובת הזהירות של המעסיק אינה אחידה, אך במספר רב של פסקי דין נקבע שהרמת ממשקל של 50 ק"ג, 30 ק"ג ואף 20 ק"ג, ללא הדרכה וללא אמצעי עזר, תיחשב כמפרה את חובת הזהירות של המעביד וכרשלנית. לעומת זאת, נקבע שהרמת משקל של 10 ק"ג נחשבת כסבירה.

בפסיקת בתי המשפט השתרשה הלכה לפיה כאשר נפגע עובד בתאונת עבודה יש לדקדק דווקא עם המעביד בכל הנוגע להטלת האחריות לתאונה ולהקל עם העובד בייחוס רשלנות שתרמה לתאונה. הטעם לכך הוא שהמעביד הוא זה המופקד על מקום העבודה או על העבודה שבמסגרתה מבצע העובד את המוטל עליו, ומתפקידו לדאוג שתנאי העבודה ושיטות העבודה יהיו בטוחים והעובד יודרך כראוי כיצד לבצע את מלאכתו.

למסקנה, יש לשים לב היטב לגובה המשקל שנושאים העובדים, יש להעניק לעובדים הדרכה מתאימה לנשיאת המשקלים, וכן לתת להם אמצעי עזר לשם כך.

אם נפלת באולם אירועים, בקניון, או במקום העבודה, או שנפלת בעקבות רשלנות העירייה, המעסיק או כל גוף אחר, פנה למשרד עו"ד אשר אביטן ושות' המומחה בתחום הנזיקין. שים לב לתעד את מקום האירוע ואת מקום הפציעה מיד לאחר האירוע. בדוק אם המחדל תוקן ותעד זאת. רשום שמות של עדים אשר יוכלו להעיד על קרות האירוע. ופנה באופן מידי לטיפול רפואי למומחה בתחום תוך תשומת לב כי האירוע מתועד כראוי במסמכים הרפואיים. זכור לשמור קבלות ודאג לקבלת יעוץ משפטי נכון על מנת למקסם את הפיצוי לו הינך זכאי לפי דין.