[email protected]

יחס משפיל ופוגעני בהיריון

חשוב שמעסיק ידע כי לפעמים דברים שנשמעים לו חבריים יכולים להישמע אחרת בצד השני, אפילו עד כדי פגיעה בפרטיות והשפלה.

בעניין פס"ד סע"ש 43162-02-18 מזרחי נ' פנינה:

כאשר הודיעה עובדת על הריונה, המעסיקה הביעה את דעתה על כך שמצבה האישי והכלכלי לא מאפשר לה לגדל ילד נוסף ואף המליצה לה לעשות הפלה. אמירות אלו יכולים להישמע כתגובה חברית ואישית, כביכול לטובתה של העובדת.

בד בבד החלה העובדת לזכות ביחס משפיל, פוגע ומעליב שכלל האשמות והערות על תפקודה, אמינותה, מצבה הכלכלי והאישי.

לאחר קבלת זימון לשימוע והתדרדרות ביחסים בינה לבין המעסיקה נאלצה להתפטר. התפטרות העובדת נפסקה כהתפטרות כדין פיטורים לאור נסיבות סיום העסקה המעידות על הפרת הוראות חוק עבודת נשים.

"האמירות הפוגעניות של המעסיקה כלפי העובדת (גם אם אנו מאמינים שכוונותיה היו טובות) מצדיקות לראות בעובדת כמי שפוטרה בניגוד להוראות חוק עבודת נשים".

המעסיקה חויבה בתשלום סך של 30,000 ₪ בגין עגמת נפש ופיצויים בשל התפטרות בדין מפוטר.

[ניתן ביום 24/10/19]

לכן, על מעסיק לדעת לבחון את מילותיו, את תחומי העניין בהם הוא יכול להיכנס ושאינו יכול להיכנס, ובאיזה אופן לומר את הדברים.