[email protected]

טענת קיזוז בגין הפסקות העובד

על פי הלכה פסוקה אין המעסיק רשאי לבטל הטבה שניתנה לעובד לפנים משורת הדין:

 

"נוסיף, כי ככל שמעביד משלם לעובד הטבה מעבר למגיע לו על פי החוק או צו ההרחבה, הטבה זו הופכת לחלק מתנאי עבודתו המוסכמים של העובד, והמעביד אינו רשאי לבטלה לאחר שהעובד מסיים את עבודתו, בתגובה להגשת תביעה על ידי העובד לתשלום זכויות אחרות המגיעות לו [דב"ע (ארצי) נד/ 48-3 מזרה – ענת ימין, מיום 2.5.94 וע"ע (ארצי) 1260/00 מרקוביץ – אקורד הנדסה בע"מ,[פורסם בנבו] מיום 5.8.02]".

(ע"ע 33791-11-10  נובכוב מיכאל – ר-צ פלסט בע"מ, ניתן ביום 24.5.2012 – פורסם במאגרים האלקטרוניים [פורסם בנבו]. שם עמ' 9)

אם מעביד משלם לעובד הטבה מעבר לקבוע בחוק או בצו ההרחבה, הטבה זו הופכת לחלק מתנאי עבודתו המוסכמים של העובד והמעסיק אינו רשאי לבטלה לאחר שהעובד מסיים את עבודתו, בתגובה להגשת תביעה על ידי העובד.