[email protected]

חייבים לדייק בעילות על מנת לזכות לקבל פיצויי פיטורים

רבים חושבים שבנקל ניתן לדרוש פיצויי פיטורים מן המעסיק, אבל כדאי להכיר את העובדות ואת המסגרת המשפטית לאשורה.

אמת היא כי קיים בחוק סעיף המקנה זכות לעובד בפיצויי פיטורים במצב של הרעת תנאים מוחשית או במצב בו באותן נסיבות אין מקום לדרוש מהעובד שימשיך בעבודתו. מדובר על סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963.

יש לשים לב כי מדובר על שתי עילות שונות; עילה אחת של התפטרות מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, ועילה שנייה של נסיבות שביחסי עבודה לגבי אותו עובד), שבהם אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, דהיינו, לאו דווקא שיש בהן הרעה בתנאי העבודה.

בכל אחת מן העילות יש להביא חומר ראיות אחר.

ראוי כי עובד המגיש תביעה יציג במפורש ובבירור מה היא עילת התובענה שלו, או לחילופין כי הוא תובע על פי שתי עילות התביעה, לחילופין או במצטבר.

יחד עם זאת, כדאי לדעת שהכלל הוא (דב"ע לג/3-34 ארנה רונבליט – א' רוזנגרטו בע"מ, פד"ע ד' 411, 414) שלא בכל מקרה או שרשרת של מקרים, הגורמים לעובד אי-שביעות רצון, או מורת-רוח, יש לראות עילה המצדיקה את התפטרותו עם זכות לפיצויים.

עוד צריך לדעת ששינויים ארגוניים במקום העבודה אינם מביאים בהכרח להרעת תנאי העבודה או לנסיבות שבהן לא ניתן להמשיך בעבודה. בעניין זה נכתב רבות. ראה לדוגמא ב-דב"ע לב/3-27 מרדכי פרל – מדינת ישראל, פד"ע ו', 60, 62, 63.

דבר נוסף שראוי להזכיר כאן הוא שכשבית הדין בודק האם אין לדרוש מן העובד שימשיך לעבוד, בעילה השנייה, המבחן הינו סובייקטיבי. כלומר, בוחנים אם אין לדרוש מהעובד שבו מדובר, כפי שהינו וכפי אישיותו, שימשיך בעבודתו.

הבסיס שעובד בא למקום עבודתו כדי לעבוד בו ולתרום למפעל מכוחו וממרצו; אין הוא בא למפעל על מנת לסבול פגיעות אישיות – לא מצד המעביד ולא מצד חבריו לעבודה, בין שהם ממונים עליו ובין שהם שווים לו.

אבל על גבי בסיס זה אין מרשם שיענה על הכל ועל כולם, אלא כל עובד נבדק על פי נסיבותיו הוא, נסיבות ונסיבות – ומשקלן, עובד ועובד – ותגובתו.

הסובייקטיביות שבה מדובר מוצאת את ביטויה גם במיוחד במקומות העבודה למיניהם ובסביבה שבה מדובר. לא הרי מוסך, בניין ונמל כהרי משרד, מרפאה או מעבדה; לא הרי המצופה מאדם בריא כמצופה מאדם חולה או חולני, ולא הרי המצופה מאדם צעיר כהרי המצופה מאדם בא בימים.

עיניכם הרואות כי מדובר על פרטים קטנים ודקויות לא פשוטות ותביעה שתוגש ללא היכרות עם אלו עלולה להידחות אך ורק בגין התייחסות לעילה לא נכונה או הצגת חומר ראיות המכוון לעילה אחרת מזאת שנרשמה בתביעה.

דיני עבודה הם לחם חוקינו. בטרם מגיש העובד את תביעתו מומלץ מאוד לפנות על מנת לקבל שירות וייעוץ מעו"ד בדיני עבודה בירושלים.