[email protected]

חוק חופשה שנתית

לפי החוק כל עובד, באשר הוא, זכאי לחופשה שנתית.

מספר הימים לפי לוותק העובד במקום העבודה. יש מקומות בהם קיים הסכם קיבוצי (כמו במגזר הציבורי), הסכם זה מיטיב עם העובד ובדרך כלל מזכה את העובד ליותר ימי חופשה.

חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951 קובע את ימי החופשה.

החל מחודש 1/2017 אורך החופשה שנת עבודה אצל יום אחד או במקום עבודה אחד בעד כל אחת מ- 4 השנים האחרונות (הראשונות יהיה 16 שעות בימות השבוע).בפועל (נטו) יעמדו אלו על 12 ימי חופשה לעובד 5 ימים, ו-14 ימי חופשה לעובד 6 ימים בשבוע.

עובד שלא ניצל את כל ימי החופשה שצבר, מותר עם סיום העסקתו לפקוד את ימי החופשה שלא ניצל (ושהיה רשאית לצבור) במהלך הקלנדרית ההיא שבה מסתיים לעבוד וב-3 השנים האחרונות הקלנדריות שקדמו לה.

לדוגמא:

עבד 3 שנים 5 ימים בשבוע – יהיה זכאי ל-12 ימי חופשה לשנה * 3 שנים = 36 ימי חופשה נטו.

 

להתייעצות עם עו"ד על מנת לבדוק האם חל עליך הסכם קיבוצי המיטיב עמך.