[email protected]

זכויות לביגוד ולשי לחג בסיום יחסי העבודה

הלכה פסוקה היא, כי הזכויות לביגוד ושי לחג הן "זכויות בעין" הנלווית לעבודה ולפיכך לא ניתנות לפדיון ללא הוראה מפורשת עם סיום יחסי העבודה.

ראו: דב"ע (ארצי) לז/ 3-131 ד"ר פאולינה קלר – האוניברסיטה העברית בירושלים [פורסם בנבו] פ"ד, טו (1), 305, 312; ע"ע (ארצי) 300080/98 כהן אברהם – גביר קבלנים בניה ופיתוח בע"מ [פורסם בנבו] (13.9.01).