[email protected]

זהירות מתשלום שכר במזומן לעובדים

מעבר לעובדה שבכל רגע נתון, חשוף המעסיק לביקורת רשויות המיסים, הרי שג בניהול תביעה של עובד כלפיו, חשוף המעסיק להפניית בית הדין של תשלום שכר במוזמן לרשויות המיסים. ראה חלק מפסק בית הדין  במקרה הבא:

 

"בשולי הדברים נציין, כי בתיק זה נגלתה לעינינו תמונה עגומה של תשלום שכר עבודה במזומן לאורך עשרות שנים ללא דיווח נכון לרשויות המס וביטוח לאומי. שני הצדדים כאחד נתנו יד למהלך זה. המעסיקים שהקטינו באופן משמעותי עלויות נלוות לשכר המדווח. העובד מנגד, תבע וקיבל מהמוסד לביטוח לאומי גמלת השלמת הכנסה, וזאת בהתבסס על דיווחים שהופיעו בתלושי השכר שהיו נמוכים מהתמורה האמיתית ששולמה לו.

בנסיבות אלו אנו מורים להעביר עותק מפסק דין זה ליועץ המשפטי בהנהלת בתי המשפט, אשר ישקול אם יש מקום להפנותו לגורמים הרלוונטיים".

 

עע (ארצי) 28894-09-20‏      ‏ הרצל בנינו – רחמים חיון‏