[email protected]

השלכות של אי תשלום שכר בגין ש.נ.

עובד הודיע על התפטרותו לאחר שפנה מספר פעמים למעסיקו בבקשה לשלם לו גמול עבור שעות נוספות ולא נענה.

בית הדין קבע כי על המעסיק לשלם סכום ע"ס 70,000 ₪ עבור שעות נוספות שהעובד לא תוגמל כדין. זאת בנוסף לפיצויי פיטורים מתוך הכרה בהתפטרותו כדין פיטורים.

פס"ד סע"ש 48190-07-17 אלחנן צברי נ' חן המקום בע"מ.

לכן, על מעסיק לשים לב שכאשר עובד פונה אליו לשם תשלום הזכויות הסוציאליות, העדר מענה ותשלומם יכול להוות עילה לעובד לתשלום פיצויי פיטורים.