[email protected]

המעסיק ניכה משכרך לפנסיה ולא פתח לך קופת פנסיה? המעסיק הלין את שכרך? יש חיובים מיוחדים!

צריך לדעת כי על רישום כוזב בתלושי השכר קובע החוק כי ניתן לפסוק פיצוי בסך של 5,000 ₪ עבור כל תלוש שכר.
מעבר לכך, במצב שכזה, כנראה המעסיק לא יוכל להתחמק מחובותיו בטענה כי החובות שייכים רק לחברה בע"מ, וכי אין לייחס את החובות אליו.
בית הדין פסק לא פעם כי בנסיבות בהן חברה אינה מעבירה במשך תקופה ארוכה את ההפרשות בגין עובדיה לקרן הפנסיה ומציגה לעובדים מצג כי ההפרשות מועברות, יש כדי לבסס טענת הרמת מסך כלפי בעלי המניות של החברה.
כך קבע בית הדין אף בפס"ד בתיק בו ייצג את משרדנו עובד מסור במכבסה בתיק ס"ע 33422-08-10 דוד אל נ' ב.ר.ב. תעשיות בע"מ ויעקב מוסקוביץ.
ושוב, רק לאחרונה בפסק דין סע"ש 67138-10-13 דקלה סלמה נ' משה עובד ואח'.
בפסק דין זה קבע בית הדין לפצות את התובעת בסך 10,000 ₪ בגין רישום כוזב בתלושי שכרה.
מעבר לכך והמיוחד בעניין זה הוא שלמרות שהעובדת בסוף תקופת עבודתה קיבלה את כספי הפנסיה, מכיון שהרישום בתלושי השכר היה כוזב ולא נפתחה קופת פנסיה בהתחלה ולא הופרשו מהתחלה כספי הפנסיה מידי חודש, פסק בית הדין האזורי לעבודה בירושלים כי יש לבצע "הרמת מסך" ולחייב באופן אישי את המעסיק. כך הסביר את קביעתו (בסעיף 102 לפסק הדין):
"האפשרות כי בעל מניות ומנהל בחברה יופטר אוטומטית מחבות אישית
במקרה שישלם לעובד בסוף תקופת עבודתו את הסכומים המגיעים לו בגין הפרשות פנסיוניות שנוכו משכרו ולא הועברו ליעדם,
חוטאת לתכלית החקיקתית של סעיף 26 לחוק הגנת השכר המטיל אחריות אישית על מנהל החברה במקרה שבו נוכו מהשכר סכומים לפנסיה ולא הועברו ליעדם.
אשר על כן החלטתנו לחייב אישית את הנתבע 4 בסכומים שנפסקו לתובעת על פי פסק דין זה."
לכן, שימו לב, לעמוד על מלוא זכויותיכם, ולא לדרוש אך ורק את כספי הפנסיה המגיעים לכם לפי חוק.
בהצלחה!!