[email protected]

הטרדה מינית מהווה עילה להתפטרות בדין מפוטר

הלכה מעניינת שאף ביטלה פסק דין של בית הדין הארצי, קבעה שהתפטרות בעקבות הטרדה מינית מזכה בפיצויי פיטורים.

"התוצאה של ראיית ההתפטרות כפיטורים משקפת את החומרה של הטרדה מינית במקום העבודה, ואת המציאות של עובד שנפגע באופן זה, גישה זו מתיישבת גם עם תיקוני החקיקה של השנים האחרונות, והרצון להילחם נגד התופעה המכוערת של הטרדה מינית בכלל, ובמקום העבודה בפרט. זאת, מתוך הכרה בפגיעה הקשה הנגרמת על ידי הטרדה מינית".

בג"ץ 9239/17

מעבר לכך, על מעסיק להכיר את הדין המחייב קביעת תקנון הטרדה מינית ופרסומו לעובדים, קביעת מפקח בתחום, דרכי טיפול, ולהכיר בכך שיש לו כמעסיק אחריות למנוע תופעות מהסוג הזה במקום העבודה.