[email protected]

החוק להגברת האכיפה

בשנת 2011 חוקק חוק להגברת האכיפה. חוק זה קובע, בין היתר, בנסיבות מסוימות, מנגנון המאפשר לחייב את מזמין השירותים בתשלום זכויות סוציאליות של העובד, ככל שלא שולמו בפועל על ידי המעסיק.

התנאים הרלוונטיים לכך הינם שהשירות ניתן אצל מזמין השירות באמצעות ארבעה עובדים לפחות, שהשירות ניתן במהלך תקופה של שישה חודשים לפחות, באופן קבוע ורציף, פנו למזמין השירות בעניין והוא לא פעל לשם כך, לא מסר לעובדים הודעה המציינת כי יש לפנות אליו בנסיבות שכאלו וכן לא ביצע בדיקות תקופתיות בידי בודק שכר מוסמך.

נפסק כי ההודעה לעובדים נדרשת להיכתב בשפה ובאופן שמובן לעובד.

לכן, על מזמין הישרות יש לבחון שאכן עומד שתנאי הפסיקה, שאם לא כן, עלול להחשב כ"עוצם עיניים" כלפי עובדי קבלן משנה ועלול למצוא את עצמו משלם לעובדים אלו את זכויותיהם.