[email protected]

החברה נסגרה- איך נקבל את זכויותינו?

לא פעם נוצר מצב כי מקום עבודתנו נסגר כאשר הוא נותר חייב לנו סכומי כסף וזכויות סוציאליות. על מנת לגבות את החוב של מקום העבודה כלפינו ניתן לדרוש את פירוק החברה (בית העסק).
פרוק החברה יכול להתבצע בכמה אפשרויות:
• מרצון
• בפיקוח ביהמ"ש
• בידי ביהמ"ש
כיצד נעשה הפירוק:
פירוק בידי/פיקוח ביהמ"ש נעשה על ידי בית המשפט המחוזי שבאזורו רשומה החברה או מקומה העיקרי.
כאשר מבקשים את פירוקה של החברה יש להצטייד בהוכחה כי החברה חייבת כספים (מסכום של 5 שקלים ומעלה) וכי היא לא נענתה לדרישת התשלום.
ההליך:
• יש להגיש טופס בקשה מאומת בתצהיר.
• עותק מהבקשה לכונס הרשמי ותשלום הפקדון בסך 2,654 ₪ (נכון להיום 16.11.15).
• פרסום מודעה עם תמצית הבקשה ומועד הדיון בבקשה ברשומות ובעיתון יומי בשפה העברית.
• לאחר מכן, יש לבקש מביהמ"ש הוצאות תעודת השלמה. תעודת ההשלמה הינה אישור כי המבקש מילא אחר התקנות (תשלום הפקדון ופרסום ההודעה ברשומות ובעיתון).
הדיון:
• אדם המעוניין להשתתף בדיון יורשה להשתתף אם הודיע למבקש על רצונו להשתתף בדיון כ-7 ימים לפני מועד הדיון.
• אדם המתנגד לפירוק עליו להגיש את התנגדותו לביהמ"ש כ-7 ימים לפני הדיון. ההתנגדות תכיל נימוקים בצירוף תצהיר.
• כונס הנכסים משתתף בדיון ולרוב נוכח בכולם.
• ביהמ"ש יכול להחליף מבקש שזנח או שביטל את בקשתו לפירוק.
• ביהמ"ש יכול לדחות את הבקשה, לדחות את הדיון, לתת צו בניים או כל צו אחר.
• תחילת הפירוק הינו ביום בו הוגשה בקשת הפירוק.
ביהמ"ש יכול למנות מפרק זמני לאחר הגשת בקשת הפירוק ולפני מתן צו פירוק סופי. זאת, לבקשת נושה/משתתף /הכונס הרשמי או ביוזמת ביהמ"ש.
כאשר ביהמ"ש נותן את צו הפירוק הוא ממנה מנהל מיוחד אשר בודק תביעות חוב, ודרכו ניתן לדרוש את החוב אותו חייבת החברה לעובד
תביעות חוב:
תביעות חוב מגישים על גבי טופס של הביטוח הלאומי וטופס 21 (טופס של הכנ"ר) בצירוף:
• תלושי השכר
• קבלה עבור תשלום אגרה על סך 315 ₪ (ניתנת ע"י הכנ"ר)
• צילום צ'ק או אישור ניהול חשבון
• חוזה עבודה
• דוחות פנסיה
וכל מסמך אשר נדרש להוכחת החוב.
תביעת החוב מוגשת למנהל המיוחד והוא מכריע בתביעה (ובמילים אחרות כמה כסף יש לתת לעובד).
המנהל המיוחד יכול לאשר אך ורק זכויות עבודה וזכויות סוציאליות, ואף זאת בהתאם להגבלות בחוק.
לדוגמא, לא ניתן לאשר הוצאות משפט לפי פס"ד, שכר ופנסיה מעבר לתקופה של שנה אחורה.
עוד חשוב לדעת כי למנהל המיוחד שמורה הזכות להציץ למעבר לפסק הדין, ודאי כשניתן בהעדר הגנה ויש לו מקום לשיקול דעת להכריע בניגוד לנפסק.
לאחר אישור תביעת החוב ע"י המנהל המיוחד עוברת התביעה למוסד לביטוח לאומי והוא הגוף שמאשר אותה סופית ומעביר את התשלום לעובד.
מספר דגשים:
• לא ניתן להגיש תביעת חוב כנגד חברה שמפורקת מרצון.
• לא ניתן לתבוע בגין רכיבים שאינם זכויות סוציאליות המחויבים על פי דין.
• בגין רכיבי התביעה יש להמציא אסמכתאות, אשר בדרך כלל מייצג העובד יידע להצביע עליהן. בלעדיהן, סיכוי רב כי תידחה התביעה או רכיבים וסכומים ממנה.
• חשוב לשים לב לצווי הרחבה ו/או הסכמים קיבוציים החלים על העובד. יש באלו השלכה גדולה מאוד על גובה סכום התביעה.
• יש מצבים בהם על העובד לפנות ישירות לקופת הביטוח ואין להסתפק בדחיית רכיב הפנסיה ע"י המנהל המיוחד.
• ככל שמייצג התובע בקיא באופן הכרעות המנהלים המיוחדים-גדול הסיכוי לתבוע סכומים גדולים יותר.

משרדנו מונה להכריע במאות תביעות חוב כמנהל מיוחד. כמו כן, הוגשו מתחת ידינו עשרות תביעות חוב מטעם עובדים אשר הסתיימו בהצלחה.
לייעוץ פרטני הנכם מוזמני ליצור קשר עם משרדנו