[email protected]

ההלכה הנוהגת לעניין תשלומי תשר

בעב"ל (ארצי) 44405-10-15 עומרי קיס – המוסד לביטוח לאומי (26.03.2018) (להלן: "עניין קיס"), נדונה שאלה זו בהקשר לתשר המשולם למלצרים במסעדות.

ההלכה בעניין קיס הוותה שינוי להלכות שיצאו תחת ידי בית הדין הארצי  בקובעה כי תשר שניתן לעובד ייחשב ל"הכנסת עבודה ממעסיקו", אף אם ניתן מרצונו החופשי של הלקוח וכלל לא עבר דרך המעסיק.

כך גם נקבע  כי התשר נחשב כשכר עבודה לכל דבר, לרבות לעניין חישוב שכר המינימום.

הרציונל שבהלכת קייס התבססה על המאפיינים הספציפיים של ענף המסעדנות ולפי שני עקרונות, אשר מייחדים את התשרים באופן שמוצדק לראות בהם כהכנסה מאת המעסיק. הראשון הוא, שתשלום התשר אינו וולנטרי, כי אם נוהג מושרש  שהפך למעין חובה, כך שהוא חלק בלתי נפרד מהתשלום של מקבל השירות.  העיקרון השני הוא, שלא ניתן להפריד בין השירות שניתן על ידי הנהג לבין השירות הכללי שניתן על ידי המעסיק.