[email protected]

האם ניתן להורות לספק ליתן למנהל המיוחד גישה לתיבת הדוא"ל של החייב

צריך לשים לב כי תיבת הדוא"ל אינה ארכיון מסמכים בעלמא; היא מכילה מאגר עצום של מידע רגיש השייך לבעליה, סוד-שיחו עם מעגלים קרובים ורחוקים, סודות אישיים, עניינים מקצועיים, כל מה שהתכתב אדם עם זולתו במשך שנים רבות עשוי להימצא שם.

אמת, כאשר חייב נכנס להליך של פשיטת רגל עליו לחשוף את עצמו לפני הכונס, ופרטיותו נפגעת מיניה וביה; אולם גם במסגרת זו יש לשמור על מידתיות הפגיעה בפרטיות. גם אדם שנקלע לחובות ומצוי בפשיטת רגל, זכאי למרחב אישי מסוים שאין לאיש זולתו רשות לחדור אליו.

בהקשר זה ראוי להתייחס אף לטיעוני חברת הספק, שעה בה ברי כי קיים לה אינטרס עסקי שלא לפגוע בלקוחותיה ובכלל נדמה שאין המסמכים נחשבים כמצויים בידה.

בעניין רעא 129/17 אלון ריחני, נאמן על נכסי ה נ' צבי סטריקובסקי קבע בית המשפט העליון כי לא ניתן להורות לספק שירותי דוא"ל ליתן לכונס או לנאמן גישה חופשית לתיבת דוא"ל של חייב, או העתק של כלל התכתובות המצויות בה.