[email protected]

האם מותר למעסיק לערוך התחשבנות כספית לאחר שקיבל תביעה כנגדו

בר"ע (ארצי) 2853-06-15 ניימן עבודות חשמל ובקרה בע"מ נ' ולדימיר שישקין (פורסם בנבו, 14.2.2016)‏ נקבע כדלקמן:

"הלכה פסוקה היא כי אין המעסיק רשאי לבטל הטבה שניתנה לעובד לפנים משורת הדין, כתגובה להגשת תביעה על ידי העובד לתשלום זכויות אחרות המגיעות לו.".

בית הדין מתייחס להטבה שנעשתה למשך על תקופת העבודה כחלק מתנאי העבודה המוסכמים של העובד.

ראה גם בע"ע (ארצי) 45431-09-16 אלכס גורביץ נ' מדינת ישראל נ' רשות המסים (פורסם נבו, 16.1.2018).

מתי כן יהיה מותר לערוך התחשבנות?

בע"ע (ארצי) 1260/00 אברהם מרקוביץ נ' אקורד הנדסה בע"מ (פורסם בנבו, 5.8.2002) הוחרגה אפשרות של הסכם עם עובד:

"עם זאת, במקרים מסוימים רשאי המעסיק לערוך חשבון מדויק עם העובד על תשלומי יתר, ועצם תשלום סכום לעובד אינו קביעה מוחלטת של זכאות או בדבר נכונות הסכום. אולם, כאשר אין הסכם מפורש בעניין, ההתחשבנות של המעסיק עם העובד חייבת להתבצע תוך זמן סביר ובתום לב."

עולה אפוא כי תתקבל טענה להתחשבנות מטעם המעסיק רק במצב שעלתה תוך זמן סביר ובתום לב.