[email protected]

האם די בחתימה על כתב ערבות כדי לגבש חוב בן תביעה בפש"ר

סעיף 71(א) לפקודת פשיטת הרגל קובע כי בגדר חובות בני תביעה בפשיטת רגל יבואו: "חוב וחבות קיימים או עתידים, ודאים או מותנים…".

חבות מוגדרת בסעיף 1, כדלקמן:

"התקשרות, התחייבות, הסכמה או הבטחה, מפורשות או משתמעות, העשויות להביא, עמן או עם הפרתן, לתשלום כסף או שווה כסף, ולרבות גמול בעד עבודה שנעשתה, והוא- אף אם סכום החבות אינו קצוב או לא ניתן להיקבע לפי כללים מוגדרים או שהוא נתון לשיקול דעת, או שהוא מותנה או טרם חל זמן פירעונו, ולגבי הפרה – אף אם לא קרתה או לא הייתה עשויה לקרות לפני הפטרו של החייב".

סעיף 71 לפקודת פשיטת הרגל מבהיר באופן ברור ונהיר כי הוא חל לא רק על חובות בני תביעה שהגיע מועד פירעונם, אלא גם על סוגי חובות והתחייבויות על תנאי, דהיינו גם חובות והתחייבויות שאין להם תוקף כל עוד לא נתמלא התנאי ואפילו אין ודאות שהתנאי יתמלא אי פעם (שלמה לוין ואשר גרוניס, פשיטת רגל, מהדורה שלישית, 20100).

בבש"א 9531/05 (פש"ר (ת"א) 2901/99 הרמן נ' אפריל טרקלין ליין בע"מ [פורסם בנבו] (ניתן ביום 12.7.2005), קבעה כב' השופטת אלשייך (בדימוס) כדלקמן:

"כתב ערבות, בבסיסו, אינו אלא התחייבות חוזית, כמוהו ככל חוזה אחר שחותם חייב טרם קריסתו…כאשר נקלע חייב להליכי חדלות פרעון, הרי (באופן דומה למצבה המקביל של חברה שניתן לגביה צו פירוק בלא שתמשיך להיות מופעלת כ"עסק חי"), נחשב הדבר כהפרה אינהרנטית (או ביטול שנעשה בהפרה) של כל החוזים עליהם הוא חתום, דבר זה מביא, מעצם טיבו, להתגבשות של כל החיובים נשוא החוזה והפרתו. מסיבה זו, רשאי נושה לכלול במסגרת תביעת החוב אף חיובים עתידיים או חיובים מותנים, ככל שהם קיימים במועד צו הכינוס…".

ראה גם בבש"א (ת"א) 22859/03 אורי עליזי נ' עו"ד שאול ברגרזון [פורסם בנבו] (ניתן ביום 16.6.2008).

בהתאם לכך, נפסק ברעא (י-ם) 55014-11-16‏ ‏ פנחס גריבי נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ, כי לאור החתימה על כתב הערבות עובר למתן צו הכינוס לנכסי החייב, עולה כי החוב הנובע מערבות זו הינו חוב בר תביעה בהתאם לפקודת פשיטת רגל.