[email protected]

?האם אסיר בכלא יכול לנהל הליך פש"ר

יש חשיבות גדולה מאוד להגשת דו"ח ההכנסות וההוצאות מהחייב במצוי בהליך פש"ר, עד כדי כך שחייב מצוי במעצר ולא פועל כן, בית המשפט סבר כמעט לבטל לו את הליך הפש"ר, וזאת למרות הנסיבות הברורות המקשות לפעול כן.

בכלל, בפש"ר (מחוזי נצ') 828/09 גל אהרון נ' הכנ"ר [פורסם בנבו] (13.2.11) נדונה השאלה האם אסיר יכול לנהל הליך פש"ר מתוך כותלי בית הכלא.

נפסק, כי נוכח חשיבותה של זכות הגישה לערכאות, אין מניעה עקרונית כי אסיר יגיש בקשה למתן צו כינוס ואולם נקבע כי:

"יחד עם זאת, מקום בו נסיבות העניין מצביעות על כך שאסיר מסוים לא יוכל לנהל את הליך פשיטת הרגל כראוי, דבר שעלול לפגוע ביעילות הדיון ובזכויות של מתדיינים אחרים ולגרום לבזבוז זמן שיפוטי יקר, כי אז ישקול בית המשפט האם יש מקום לאפשר לאותו אסיר, מגיש הבקשה, ניהול הליך פשיטת הרגל בתקופת היותו תחת סורג ובריח".

יודגש, כי במקרה הנ"ל, האסיר התחייב להגיש דוחות אף בתקופת שהייתו במאסר ואף התחייב לשלם את התשלום החודשי.

במקרה נוסף, החייב היה במעצר בית והצהיר באופן ברור כי לא ישלם אגורה וכי לא יגיש דו"חות.

צריך להבין את חיוניות הגשת הדו"חות בהליך הפש"ר בהתאם לאשר צוין בפש"ר 1148/09 יריב שי ישנובסקי נ' יוסף אלפסי [פורסם בנבו] (5.5.15):

"לא למותר לציין כי הגשת דו"חות היא חובה וחיוב משמעותי. ביצוע חיוב זה באופן תקין (דו"חות מפורטים ומגובים באסמכתאות בזמן אמת) הוא שמאפשר לכנ"ר ולבעל התפקיד, להתחקות אחר מצבו של החייב. ככל שהחייב אינו מקיים את החיוב האמור, דין ההליך להתבטל גם אם הוא משלם באופן תקין וסדור. מה שלא מתקיים בענייננו!".

כלומר, הדרישה להגשת דו"חות לא נועדה רק לעקוב אחרי הכנסותיו והוצאותיו של החייב. דרישה זו יש לה גם היבט חינוכי והוא שהחייב ידאג וילמד להתנהל נכון מבחינה כלכלית ולא ייצר חובות נוספים.

עניין נוסף הוא חובת העדכון אודות מניעה לעמוד בחיובי ההליך. בית המשפט פסק כי אף אם חייב בהליך פשיטת רגל נקלע למצב בו נמנע ממנו, לפרק זמן מסוים, לעמוד בחיוביו בהליך, הרי שמוטלת עליו החובה לעדכן בכך את בעל התפקיד ובית המשפט, ולפנות בבקשה מתאימה. וודאי שאין להשלים עם מצב בו חייב עושה דין לעצמו, ופשוט חדל מלעמוד בחיוביו. אף התנהלות זו של החייב, שפשוט החליט על דעת עצמו להתנער מכל חובות ההליך, אולי בתקווה שהמנהל המיוחד לא ישים לב לדבר, נגועה בחוסר תם לב מוחלט.

לפיכך, יש לשים לב על הגשת דו"חות ותשלומים לפי הנדרש. אלו חיוניים להליך ובלעדיהם סיכויי ביטול ההליך גדולים. בהתאם לכך גם יש לבחון סיכויי הליך פש"ר לאסיר היושב בכלא.