[email protected]

גם בתנועת נוער – לעשות הכל שמסיבת פורים לא תגמר בגולש שנחבל בקורות העץ

נפלתי מהאומגה. ספורט אתגרי. לא מצופה שיש בזה סיכונים? האם עדיין יש חובת זהירות לתנועת נוער שהפעילה את הפעילות? האם גם העירייה שארגנה את ההתנהגות תידרש לשלם פיצוי?

חלק חגיגות פורים בישוב שבו הוא מתגורר, על גלישה באומגה, נפגע הגולש, לאחר שחבל האומגה נעצר, שמדריך תנועת הנוער ניער את החבל, וכתוצאה מכך נחבט הגולש בחוזקה בקורות והחבל ברגלו.

הפסיקה מכירה שהעסקה בספורט אתגרי כרוך בסיכונים, ואולם גם לעניין של ספורט אתגרי חלה על חובת המפעיל זהירות, לנקוט באמצעים למניעת נזק העשוי להיגרם בגדרה של הפעילות.

במקרה זה נמצא כי התוצאה שלפיה נער בעל משקל רב מדי ייחבט בקיר מיד עם עלייתו למתקן אינו בגדר סיכון סביר, אלא סוג סיכון מובטח, ושניתן למנוע אותו בנקיטת אמצעי זהירות סבירים.

חובתירות בפעילות פעילות המיועדת לבני נוער, מטעם הועד המקומי שבו מתגוררים אותם בני נוער, הינה חובת זהירות מוגברת, דומה במהותה ובהיקפה לחובת זהירות החלה על בתי ספר. הוועד הוא שבוחר את הפעילות, ועליו לשפות בין שיקוליו את הסיכון שהאתגר בפעילות היתית הוא סיכון רב, ובהתאמה מוטלת עליו חובה לנקוט באמצעי זהירות מוגברים.

בית המשפט קובע כי בין חובה על הוועד לבחון האם מותאמת הפעילות לכלל בני הנוער, האם גם לגדולי הממדים, האם גם לקטני המדים, האם ראוי לאפשר אותה לכלל בני הנוער, גם לאלו שכושרם הגופני אינו תואם את הדרישות המתקן, או לאלו משקלם רב. מדי.

בהערת אגב הרחבת המשפט כי שקול דעת של בני הנוער לא בהכ זהיר, ניסיונם אינו שווה ערך לניסיונם של מבוגרים ואין גם להוציא מכלל אפשרות כי הם יעשו מעשי משובה חסרי זהירות, למשל טלטול הכבל, מבלי שיהיו מודעים לסיכונים הכרוכים.

הראיות בתיק העלו כי התאונה בשל כשל במתקן, שלא היה בטוח דיו בשימוש על ידי בני נוער בעלי משקל רב.

בית המשפט קבע שהן הוועד המקומי והן תנועת הנוער הפרו את חובת הזהירות המוטלת עליהם, ועל כן הם אחראים לנזקים שנגרמו לתובע בעקבות הפרה.

איך החלוקה? יש להטיל על הוועד המקומי, אשר בחר לסכן את בני הנוער באתגר פעיל מסוכנת, בלשקול את אופייה של כלל הכלל ומגבלותיה, אחריות בשיעור 40% , ועל אשר היה מופקד מטעם הוועד המקומי על בדיקת תק התקן- 60% מהאחריות.

המסקנה היא גם כאשר עושים פעילות ספורט אתגרי צריך לדקדק טוב טוב שנעשו כל האמצעים על מנת להבטיח מקרות איזה סיכון שעלול לקרות בפעילות.

אם נפלת באולם אירועים, בקניון, או במקום העבודה, או שנפלת בעקבות רשלנות העירייה, העובד או כל גוף אחר, פנה למשרד עו"ד אשר אביטן ושות' המומחה בתחום הנזיקין. אם המחדל תוקן ותעד זאת. לפי דין.

שים לב, כדאי להגיע קרוב למועד האירוע. יש הנחיות חשובות כבר לשלב זה.