[email protected]

ביטול חוזה עבודה אפילו לפני תחילת עבודה בפועל מחייב שימוע

בעניין סע"ש 11830-09-15 טענה החברה על העובד שהוא התרברב בתנאי העסקתו בפני מנהלת הסחר בחברה. כבר אז ביטלה החברה את חוזה העבודה ללא כל עריכת שימוע. בית הדין קבע כי על החברה לשלם פיצוי.

"החברה גרמה לתובע עוגמת נפש התובע הסתמך על הסכם העבודה שנחתם עמו, התפטר מעבודתו ונסע לחו"ל למספר ימים בטרם יחל לעבוד בחברה. החברה שלחה לתובע דוא"ל בעודו בחו"ל והפרה את ההסכמה ביניהם בהודעת SMS. לא רק שהחברה נהגה בחוסר תום לב, אלא שהחברה נהגה מעשה 'חסר לב'. משכך, אנו פוסקים לתובע פיצוי בגין עוגמת נפש בסך 50,000 שקל. פיצוי כולל בחובו את כל רכיבי התביעה שנתבעו בגין הפרת ההסכם והנזקים שאינם ניתנים לכימות ונגרמו לתובע".

הסכומים שנפסקו לתובע:

50,000 ₪ בעבור פיצוי בגין עוגמת נפש.

30,000 ₪ בגין הפסד השתכרות.

10,000 ₪ בגין אי עריכת שימוע.

12,500 ₪ בגין חלף הודעה מוקדמת.

1,663 ₪ בגין הפסד הפרשות המעסיק לפנסיה.

787 ₪ בגין הפסד הפרשות המעסיק לקרן השתלמות.

10,000 ₪ בגין שכ"ט עו"ד.

 

מכאן אתה למד שגם בטרם עובד התחיל לעבוד בפועל, אחר שחתם על הסכם עבודה, יש לבצע שימוע כדין בעניינו.