[email protected]

עורך דין ביטוח לאומי בירושלים

ביטוח לאומי וועדות רפואיות

המוסד לביטוח לאומי הוא גוף סטטוטורי הפועל מכוח חוק הביטוח הלאומי. אחד ממטרותיו הוא להבטיח ביטחון סוציאלי לאזרח.

אזרח שנפגע בעבודה ו/או זכאי לנכות כללית או זכאי לדמי אבטלה, קצבאות, יכול לתבוע את זכויותיו מאת המוסד לביטוח הלאומי.

אזרח שרוצה לתבוע את זכויותיו, מגיש תביעה לקביעת דרגת הנכות. לאחר הגשת התביעה, הנפגע יוזמן לוועדה רפואית בעניינו.

הוועדה מורכבת ממזכיר, אשר עורך את הפרוטוקול, ורופא מומחה בתחום הרפואי בגינו הוגשה התביעה. במידה והנפגע תובע מספר לקויות רפואיות, ייתכן והנפגע יוזמן לכמה ועדות.

חשוב לדעת:

  • הועדה הרפואית יכולה לעצור את הדיון ולבקש מהנפגע עוד בדיקות ו/או עוד מסמכים רפואיים.
  • רופא הועדה אינו רשאי לדון בטיפול שהנפגע זקוק לו. אלא אך ורק לקבוע אחוזי נכות.

בסיום  הדיון  והבדיקה הרפואית  הועדה שולחת בדואר את החלטתה רצ"ב דו"ח הועדה הרפואית.

על דיון בועדה הראשונה של ביטוח לאומי ניתן להגיש ערר תוך 60 יום מתאריך קבלת ההודעה על החלטת הועדה הרפואית.

ערר מגישים בכתב עם הנימוקים.

הועדה הרפואית לעררים מורכבת משלושה רופאים ומזכיר אחד שעורך את פרוטוקול הדיון.

הוועדה הרפואית לעררים רשאית להותיר את ההחלטה של הועדה הראשונה על כנה או להגדיל/להפחית את אחוזי הנכות.

על הועדה הרפואית לעררים לא ניתן לערר שוב, והיא  החלטה חלוטה(סופית).

האפשרות  היחידה להניע את הועדה הרפואית לבדוק את התיק בפעם השלישית  הוא רק על שאלות חוק בלבד. כלומר אם נפלה טעות משפטית בהתנהלות הוועדה הרפואית לעררים.

ניתן להגיש את הערעור לבית הדין האזורי לעבודה תוך 60 יום מתאריך קבלת ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית לעררים.

ערעור על החלטות אחרות שלא שייכות לנכות מערערים בפני בית הדין האזורי לעבודה בתוך 12 חודשים מקבלת ההחלטה של פקיד התביעות.

מתוך מקרים אשר מגיעים למשרדנו עולה לא פעם טעות משפטית ע"י הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי.

בנסיבות אלו יש להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה ובית הדין קובע אם להחזיר את התיק לוועדה כשהוא מורה לה להתייחס אל הנקודות הדרושות.

נביא כאן דוגמאות מתוך תיקים שמשרדנו טיפל:

תיק בל 3664-02-11 בו ייצגנו את המערערת:

למרות מגבלות רבות שהועדה ראתה, היא לא נימקה מדוע היא סבורה כי המערערת לא איבדה את כושרה לתפקד במשק הבית. לפיכך, התיק חזר לוועדה.

תיק בל 11110/08 בו ייצגנו את המערער:

הועדה לא נתנה דעתה על אפשרות לפיה היה קיים מצב רפואי קודם הפגיעה, ברם בגין האירוע הוחמר מצב המערער. לפיכך, התיק חזר לוועדה.

לשם בחינת התקיימות טעות משפטית בהחלטת הוועדה הרפואית מומלץ מאוד לקבל ייעוץ על ידי עורך דין הבקיא בתחום הביטוח הלאומי.

בעזרת ידע מקצועי, ניסיון רב והיכרות עם המערכת המורכבת והבירוקרטית הן המוסד לביטוח לאומי והן בית הדין האזורי לעבודה, משרדנו יסייע לך לממש את זכויותיך ויילווה אותך לאורך כל הדרך.