[email protected]

אשם תורם ואשם תורם של עובד בפרט

הלכה פסוקה היא כי האשם התורם מבטא את תרומתו העצמית של הניזוק לקרות הנזק.

ראו בעניין זה – ע"א עיריית ת"א נעיזבון המנוח לטרהויז על ידי מנהל עיזבונו אפרים אוריון, פ"ד נ(1) 754.

 

כדי  לקבוע קיומו של אשם תורם לא די בהתרשלות הניזוק כלפי עצמו. צריך להוכיח גם קשר סיבתי בין רשלנותו ובין קרות הנזק על ידי המזיק.

 

בפסיקה נקבע כי לא בקלות יוטל אשם תורם על עובד.

אשם תורם כאמור יוטל רק במקרים נדירים בהם אשמו של העובד לקרות התאונה הנו בולט וברור.

בעניין זה ראו ע"א 1815/09 סופריור כבלים בע"מ נ' אלבז (החלטה מיום 27.12.10 פורסם בנבו, וכן ע"א 8133/03 יצחק נ' לוטם שיווק בע"מ, פ"ד נט (3) 66 2004].