[email protected]

אמינות הדיווחים למת"ש

אשר לדיווחים למת"ש, כבר שיש לראות אותם כמשקפים את המציאות ואם רוצה צד לסותרם, הרי שעליו נטל הראייה וכדלקמן:

"ככלל, יש לראות בדיווחים ללשכת התעסוקה על העסקת עובד תושב הרשות הפלשתינאית כמשקפים את מציאות העסקת העובד ועל המבקש לסתור את תוכנם, מוטל נטל הראייה… ובהמשך לקביעתי לעיל כי הדיווחים למדור התשלומים שיקפו  נאמנה את השכר ששולם לתובע בפועל – התביעה להפרשי שכר מינימום נדחית".

ע"ע (ארצי) 660/05 חברת אביסרור משה ובניו בע"מ – קיסיה, [פורסם בנבו] ניתן ביום 19.3.2007). ראו גם ס"ע (חי') 3473-09-18 דואימה – עוז הדר בחקלאות בע"מ, [פורסם בנבו] ניתן ביום 27.10.2019.