[email protected]

אל תחתמו ואל תחתימו על כתב ויתור לפני קבלת יעוץ משפטי

פעמים רבות מציע מעסיק לעובד לקבל סכומים לא מבוטלים בכפוף לחתימה על כתב ויתור.
רגע לפני שחותמים על כתב ויתור שכזה חשוב להזהיר הן את העובד והן את המעסיק אודות חתימה על מסמך שכזה.
אכן, ניתן לקבל הסכמות חוזיות בין צדדים, אך אין הדבר כך בזכויות קוגנטיות – זכיות אשר לא ניתן להתנות עליהם. כאלו הן רוב הזכויות הסוצייאליות של העובדים.

לא פעם עדים אנו לתופעה נרחבת בה חותמים עובדים על כתב ויתור אשר איננו באמת כולל את מלוא הזכויות הקוגנטיות של העובד.

לכן, צריך לדעת שבית הדין נוהג לבחון בהקפדה רבה את כתבי הסילוק והויתור למיניהם ולבחון היטב האם נפל בהם פגם או לא.

בין אם אתה מעסיק ובין אם אתה עובד, חשוב לדעת כי לא תמיד כתב הויתור הוא סוף פסוק.
מעסיק ידע כי הוא עדיין חשוף לתביעות מפני העובד ועובד ידע כי יש מצבים שעדיין ביכולתו לפנות לבית הדין ולעמוד על מימוש מלוא זכויותיו.
כדוגמא נציין פה כמה מקרים בהם בית הדין יכול שלא לתת תוקף לכתב הסילוק:
(א) כתב הויתור אינו ברור וחד-משמעי או שיש בו איזה שהוא פגם.
(ב) כתב הויתור לא הוסבר לעובד או שהעובד לא הבין אותו.
(ג) העובד לא קיבל חשבון בו מפורטים הסכומים שישולמו לו עם חתימת כתב הויתור.
(ה) לאחר חתימת כתב הויתור מתעוררים חילוקי דעות שלא היו ידועים לעובד בעת חתימת המסמך.

 ניתן לראות את האמור בשורת פסקי דין:
דב"ע נז3-229/ ; נז3-247/ חמת ארמטורות ויציקות בע"מ – ישראל נעים ואח' (טרם פורסם);
דב"ע מז3-140/ כיתן בע"מ – סיימי חיות, פד"ע יט, 492 ,489; דב"ע נז3-55/ יוסף סטרוגו ואח' – חב' השמירה בע"מ (לא פורסם);
דב"ע נז/3-35 לואיזה חדד ואח' – חירות בע"מ ואח' (לא פורסם); דב"ע נה3-164/ אלקטרה תעשיות (1970) בע"מ-משה גורין פד"ע כט 389 ,385);
דב"ע נו3-29/ תנובה בע"מ – אסתר לוסקי (לא פורסם); דב"ע נו3-55/ יוסף סטרוגו ואח' – חב' השמירה בע"מ (לא פורסם); דב"ע לא/12-3 צ'יבוטורו – אטלקה פד"ע ד 177 ,173; דב"ע לא3-22/, ציק ליפוט-חיים קסטנר פד"ע ג 218 ,215).
דב"ע (ארצי) 98/2 אלדד קנטי – דיגיטל אקויפמנט (ניתן ביום 1.6.99).

מכל האמור עולה כי יש למעסיק, כמו גם לעובד, לקבל ייעוץ משפטי מקיף טרם חתימה על כתב ויתור, ואף אם כבר נחתם שכזה יש לבחון האם ניתן שלא לתת לו תוקף ולעמוד על הזכויות האמתיות של העובד.

משרדנו פועל בייצוג מעסיקים ועובדים כאחד. כמו כן, הננו נותנים ליווי משפטי שוטף לחברות ומעסיקים הן בענייני זכויות בעבודה והן בעניינים אזרחיים מסחריים, לרבות עריכת הסכמים שונים ומגוונים.
לייעוץ פרטני הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו.