[email protected]

איסור התקשרות עם מי שאינו בעל רישיון

סעיף 10ב(א)  לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם קובע:

            "לא יקבל שירות כוח אדם מקבל כוח אדם או שירות מקבל שירות, ולא יקבל שירותים, אלא אם כן קבלן האדם הוא בעל רישיון או מיוחד לפי פרק זה, העניין, והמציא לאותו אדם העתק ממנו, או שקבלן שירותים. הוא בעל רישיון לפי פרק זה והמציא לאותו אדם העתק ממנו."

סעיף 20(ד) לחוק חוקי  :

           "מי שהתקשר עם קבלן אדם שאין לו רישיון או מיוחד, לפי העניין, 10 להוראות סעיף 10, או מי שהתקשר עם קבלן שירות שאין לו רישיון, צריך להדריך הסעיף האמור, דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) ל חוק העונשין , ואם קיבל שירות כוח אדם מקבל כוח אדם שאין לו רישיון או מיוחד, לפי העניין, או קיבל שירות מקבל שירות שאין לו רישיון צריך להדריך אותו סעיף, דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין בעבור כל. עובד עיסוקו בשירות כוח האדם או שירות אצלו."

על פי  סעיף 1  לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם  "קבלן שירות" הוא  :

"מי שעבודו במתן שירות באחד תחומי העבודה המפורטים בתוספת השניה, באמצעות עובדיו, אצל זולתו".

 

הפריטים בתוספת השניה הינם:

  1. שמירה ואבטחה.
  2. ניקיון.

עוד חשוב לדעת, לעניין חובת הפיקוח של נושא משרה  בסעיף 21  לחוק:

"(א) נושא משרה חייב לפקח ולעשות כל ניתנת למניעת עבירות בסעיף 20 התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר את חובתו המורה, דינו – קנס כקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין ; לענין סעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף – למעט שותף מוגבל – ופקיד שתפקידו למנוע הפרת חוק זה.

(ב) נעברה בירה לפי סעיף 20 בידי תאגיד, חזקה היא שנושא משרה הפר חובתו המורה בסעיף זה, אלא אם כן הוכיח שנהג ללא מחשבה פלילית וללא רשלנות ועשה כל אפשרות כדי למנוע את העבירה."

לכן, ככל שהנך מעוניין להתקשר עם קבלן כוח בענף שמירה ואבטחה ו/או ניקיון, הקפד היטב לראות שאכן הקבלן עומד בכל דרישות הדין, שאם לא כן, הינך חשוף לקבלת קנסות, לא רק על החברה המזמינה, כי אם גם באופן אישי כנושא משרה. בה.