[email protected]

אחריות משרד החינוך

ילדה נפלה בסולם החבלים במתקן השעשועים. האם אפשר לטעון שעל צוות הגן היה לפקח עליה ולמנוע פגיעה זאת?

 

כדאי להכיר שהפסיקה קבעה לא פעם שבין ילדי הגן לבין הגננת והסייעת, שוררים יחסים המטילים חובת זהירות מיוחדת על צוות הגן, בעיקר מפאת גילם הרך של הילדים.

וכך נכתב:

"בין מורה לתלמיד שוררים יחסים מיוחדים, המקימים חובות וזכויות הדדיות. כך בין כותלי בית הספר, וכך, לעיתים ביתר שאת, גם מחוצה לו … מבחינת חובתו של המורה – זה אינו נדרש אך לחנך את תלמידיו, להקנות להם ידע ולהטביע בהם ערכים; יש והוא נדרש גם לשמור על בריאותם של התלמידים ולהגן עליהם מפני סכנות האורבות להם, לא אחת, הן בד' אמותיו של בית הספר הן מעבר לשעריו. … למותר לומר, כי הדברים נכונים, ואף מקל וחומר, ביחסים שבין אנשי הצוות בגן הילדים – הגננת והסייעת – לבין הפעוטות הנתונים להשגחתם. אם הקטין חסר את אותם "מנגנוני-הגנה, מנגנוני-בקרה ומנגנוני שיקול-דעת", לא כל שכן התינוק; אם גופו של הקטין חלש וחשוף לפגעי העולם, על אחת כמה וכמה גופו של העולל. "מבחינות מסויימות" – כך דברי הנשיא שמגר – "יש להשגיח יותר על מעשים של פעוטות, אשר כדרך הטבע ניסיונם אינו רב, והם אינם מסוגלים תמיד לצפות תוצאת מעשיהם ויכולים להסתכן ולסכן אחרים שלא מדעת…"

… ילד רך בשנים מתאפיין, לרוב, בסקרנות רבה, ביצר הרפתקנות ולעיתים בקונדסות … כל אלה מחייבים את אנשי צוות הגן, המופקדים על שלומם ובריאותם של הטף, לשיקול דעת זהיר ולנקיטת אמצעי זהירות קפדניים, פן יאונה לילדים רע. ההורים המותירים את היקר להם מכל בידי אנשי צוות הגן צריכים לדעת, כי אלה האחרונים נוקטים בכל צעד סביר להיטיב עם ילדם ולהשיבם בשלום לחיק ההורים."

(ע"א 10083/04 חגי גודר נ' המועצה האזורית מודיעים (פורסם בנבו, 15.09.2005)).

מפני מה על המורה להשגיח?

נכתב כך:

"חובתם של המורה ושל ההורה היא בהשגחה על הקטין הן מפני פגיעתו של גורם חיצוני – חי או דומם – הן מפני פגיעה של הקטין באחרים, והן מפני פגיעה של הקטין בעצמו.

(ע"א 2061/90 אילנה מרצלי נ' מדינת ישראל, משרד החינוך והתרבות , פ"ד מז (1) 802 (פורסם בנבו, 01.03.1993)).

בית המשפט נתן דגש מיוחד למתקני שעשועים ויותר לילדים בגילאי גן חובה כדלקמן:

"כבר נפסק, ונמצאנו למדים מנסיבות החיים, כי ילדים טבעם להשתובב, וכי לעת משחקם יש לפקוח עין ולפקח במידה הנדרשת אשר תמנע פציעה או פגיעה כלשהי. על אחת כמה וכמה נדרש פיקוח בפועל בעת משחק ילדים בגן המשחקים בו מצויים מתקנים שעשועים שיש בהם הפרשי גובה ואשר עלולים הילדים ליפול מהם. על אחת וכמה נדרש פיקוח בעת שהילדים קטנים הם, רכים בשנים, בגילאי גן חובה, ומידת האחריות שניתן לייחס להם כלפי עצמם בהימנעות מסיכונים הינה מזערית."

(ת.א. (ת"א) 17803/06 פלוני (קטין) נ' עמותת כולל בית יוסף ונתן (פורסם בנבו, 05.05.2008)).

הפסיקה צינה לא פעם כי ילדים אינם מסוגלים מספיק להעריך נכונה סיכונים, ועל כן יש חשיבות יתרה בפיקוח הדוק כלפיהם.

 

לפיכך, יש להכיר כי צוות הגן מחוייב להשגיח היטב על ילדי הגן המשחקים בחצר, לבל יאונה להם כל רע.