תנאי העסקה של מורים במוסד מוכר שאינו רשמי

בתקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים) נקבעו קריטריונים להכרה במוסד חינוך, כמוסד מוכר שאינו רשמי.

התנאים להכרה במוסדות חינוך כמוסדות מוכרים שאינם רשמיים, נקבעו בתקנה 3(א) לתקנות, ובין היתר נקבע בתקנה 3(א)(6) כי מוסד חינוך לא יוכרז כמוסד מוכר אלא אם משכורות המורים והעובדים במוסד יהיו לפי השיעורים והכללים הנהוגים במוסדות חינוך רשמיים.

בפסיקה (עניין בוסי) נקבע כי תקנה 3(א)(6) קובעת תנאי מכללא בחוזה עבודה של מורה במוסד מוכר לתשלום משכורות העובדים לפי השיעורים והכללים הנהוגים במשרד החינוך.

 

נוכח הפסיקה, ככלל, זכאים מורים במוסד מוכר שאינו רשמי לתנאי העסקה לפי הכללים הנהוגים במשרד החינוך.

יחד עם זאת, יש לבחון כל מקרה לגופו, לרבות פרטי הסכם העסקה עליו חתום המורה, נהלי ונוהגי בית הספר ועוד.

צור קשר
077-5089001