קובץ מידע חשוב ליועצי המס וחשבי השכר

לכם, יועצי המס וחשבי השכר,

כמייצגים שנים רבות בתחום דיני העבודה חשים אנו חובה להביא בפניכם מספר נקודות חיוניות לשטף העבודה המוטל על כתפיכם, תוך הצגת נקודות ראויות לתשומת ליבכם על מנת להרחיב את הידע, לצמצם את החשיפה ולתרום ללקוחותיכם.

 

הודעה על תנאי עבודה

ראיה לכאורה

החובה ברישום תלושי שכר

אלו הפרטים שהחוק מחייב לרשום בתלושי השכר:

  1. פרטים לגבי העובד והמעסיק –

(א)        שם משפחה ושם פרטי של העובד ומספר הזיהוי שלו;

(ב)        שם המעסיק, מספר הזיהוי שלו או מספר התאגיד, ומען מקום העבודה או עסקו של המעסיק.

  1. (א) תאריך תחילת ההעסקה.

(ב)    ותק מצטבר אצל המעסיק או במקום העבודה, לפי הגבוה.

  1. לגבי עובד במשכורת – היקף המשרה; לגבי עובד בשכר – הבסיס שלפיו משולם השכר; לגבי עובד ששכר עבודתו נקבע לפי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו – גם דירוג העובד ודרגתו.
  2. תקופת התשלום –

(1)        התקופה הקלנדרית שבעדה שולם השכר;

(2)        מספר ימי העבודה ושעות העבודה במקום העבודה בתקופה שבעדה שולם השכר;

(3)        מספר ימי העבודה שבהם עבד העובד בפועל בתקופה שבעדה שולם השכר;

(4)        מספר שעות העבודה בפועל של העובד בתקופה שבעדה שולם השכר; אם העובד נמנה עם עובדים כאמור בסעיף 30(א)(6) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי”א-1951, יש לציין זאת במפורש;

(5)        מספר ימי החופשה שניתנו בתקופת התשלום ויתרת ימי החופשה;

* לרשום ניצול ימי חופשה ותשלומם מידי חודש. * לרשום שעות וימי עבודה נכונים בכל חודש

  1. השכר ששולם לעובד –

(1)        ערך השכר המשולם לעובד בעד שעת עבודה רגילה;

(2)        השכר הרגיל;

(3)        תשלומים אחרים, נוסף על השכר הרגיל, לרבות גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית, פריון עבודה, דמי הבראה, דמי חופשה, דמי מחלה, תשלום על חשבון תגמול למשרת במילואים ויתרת תגמול כאמור, וכיוצא באלה; יש לפרט לגבי תשלומים כאמור בפסקה זו את סוג התשלום, את מספר היחידות שבעבורן שולם – אם הוא משולם לפי יחידות, ואת סכום התשלום;

(4)        סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים במס הכנסה, וכן הסכום המצטבר שלהם בשנת המס;

(5)        סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים בדמי ביטוח לאומי, וכן הסכום המצטבר שלהם בשנת המס;

(6)        סך כל השכר והתשלומים האחרים המובאים בחשבון לעניין זכויות פנסיוניות או זכויות סוציאליות אחרות, שיפורט לפי סוג הזכויות שלגביהן הוא מובא בחשבון;

שולם תשלום מהתשלומים המפורטים בפרט זה בעד תקופה שאינה התקופה האמורה בפרט 4(1), יש לציין לגבי אותו תשלום את התקופה שבעדה שולם.

  1. הניכויים –

(1)        ניכוי מס הכנסה;

(2)        ניכוי דמי ביטוח לאומי;

(3)        ניכוי דמי ביטוח בריאות;

(4)        ניכוי לקופת גמל, שיפורט לפי הקופה שאליה הניכוי מיועד וסכומו;

(5)        כל ניכוי אחר, שיפורט לפי סוג הניכוי וסכומו;

(6)        סך כל הניכויים.

  1. תשלומי המעסיק בעבור תנאים סוציאליים לעובד, שאינם משולמים ישירות לעובד ואינם מנוכים לשכר העובד, לרבות הפרשות המעסיק לקופת גמל.
  2. פרטי הפירעון –

(1)        הסכום הכולל (ברוטו) המגיע לעובד במועד התשלום;

(2)        הסכום בפועל (נטו) לתשלום;

(3)        דרך תשלום השכר; לעניין שכר המשולם שלא במישרין, בהתאם להוראות סעיף 6 לחוק, יש לציין את הגורם שבאמצעותו משולם השכר, ואם התשלום נעשה באמצעות חשבון בנק, לרבות חברת הדואר – מספר החשבון ופרטי הבנק.

  1. שכר מינימום לחודש ושכר מינימום לשעה, לפי חוק שכר מינימום, התשמ”ז-1987, המעודכנים לתקופת התשלום; ואולם לגבי עובד שטרם מלאו לו 18 שנים יש לציין בתלוש השכר את שכר המינימום כאמור שנקבע לפי סעיף 16 לחוק האמור, בהתאם לגילו של העובד.

 

 

ענינים נוספים

 

לעיון בנושאים אלו ונושאים רבים נוספים בתחום דיני העבודה ניתן לראות בלינקים הבאים:

 

באתר                                                  http://www.ovedetzot.co.il/

 

ובאתר משרדנו:                                     http://avitan.co.il/

 

 

כמו כן, ניתן לצפות בתקציר של הרצאתו של עו”ד אשר אביטן בדיני עבודה ביום עיון ליועצי מס

בלינק:  https://www.youtube.com/watch?v=79t2FCunX6U

צור קשר
077-5089001